Deze Verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen klant (hierna: Verantwoordelijke) en Grapefish (hierna: Verwerker). Waar wordt verwezen naar bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), wordt per 25 mei 2018 gedoeld op de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegegevensbescherming.

 

1.1 Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de overeenkomst en wel voor hosting van websites van Verantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

 

1.2 Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

 

1.3 De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

 

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wbp.

 

2.2 Verwerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

 

2.3 De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 3. Inschakelen van derden of onderaannemers

3.1 Het is Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik te maken van derden of onderaannemers.

 

3.2 Verwerker zorgt ervoor dat deze derden of onderaannemers schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerker en Verantwoordelijke zijn overeengekomen.

 

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Verwerker mag de persoonsgegevens tevens doorgeven naar landen buiten de Europese Unie, mits de wetgeving omtrent doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen in acht wordt genomen.

 

4.2 Verwerker zal Verantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat.

 

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1 Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.

 

5.2 Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

 

5.3 Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

5.4 Verantwoordelijke staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens is aangemeld (in de zin van art. 27 Wbp) bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dat de verwerking van persoonsgegevens is vrijgesteld van aanmelding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 6. Beveiliging

6.1 Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

6.2 Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

6.3 Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

 

Artikel 7. Meldplicht

7.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur te infomeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.

 

7.2 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

  • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
  • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
  • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
  • of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
  • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
  • contactgegevens voor de opvolging van de melding.

 

7.3 Verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.

 

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

 

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1 Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

 

9.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 10. Audit

10.1 Verantwoordelijke heeft het recht om audits uit te voeren ter controle van de verplichtingen voor Verwerker die voortvloeien uit artikelen 6 (Beveiliging) en 7 (Meldplicht) van deze Bewerkersovereenkomst.

 

10.2 Deze audit zal minstens twee weken van tevoren worden aangekondigd, opdat Partijen zich gedegen kunnen voorbereiden. De audit vindt maximaal eens per jaar plaats en niet voordat Verantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige certificeringen, (audit)rapportages en vergelijkbare documenten heeft opgevraagd en beoordeeld, en voldoende zwaarwegende redenen heeft aangedragen die een door Verantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen.

 

10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

 

10.4 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker en Verantwoordelijke in goed overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding van die beoordeling, worden doorgevoerd door een van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.

 

10.5 De kosten van de door Verantwoordelijke geïnitieerde audit worden gedragen door Verantwoordelijke.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende of samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan EUR 1.000.

 

11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
d. redelijke en aantoonbare kosten die Verantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

 

11.3 De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

 

11.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.

 

11.5 Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Verantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bewerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

11.6 Iedere vordering tot schadevergoeding door Verantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1 Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

 

12.2 Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. Verantwoordelijke dient er zelf zorg voor te dragen dat zij tijdig kopiën of back-ups maakt van de bij Bewerker aanwezige persoonsgegevens.

 

12.3 Deze bewerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Overeenkomst.

 

12.4 Partijen verbinden zich ertoe deze Verwerkersovereenkomst in onderling overleg geschikt te maken voor eventuele wijzigingen in privacywet- en regelgeving.